Prihovor

Vážené kolegyne a kolegovia, vážení účastníci kongresu, milí priatelia,

 

dovoľte mi srdečne Vás pozvať v mene výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti (SKS) i v mene celého prípravného štábu na výročný XXIII. Kongres SKS. Ide o tradične najdôležitejšiu odbornú a vzdelávaciu aktivitu, ktorá sa stala neodmysliteľnou súčasťou života našej odbornej spoločnosti a súčasne aj prezentáciou kardiovaskulárnej medicíny na Slovensku.

Tohtoročný kongres sa po dlhých rokoch koná v netradičných, nových kongresových priestoroch hotela X-Bionic v Šamoríne pri Bratislave. Od nového miesta očakávame nielen podstatne priaznivejšie ekonomické podmienky, ale aj existenciu modernej kongresovej infraštruktúry. Ďalšie naše očakávania smerujú k vytvoreniu kompaktnejšej kongresovej atmosféry, od ktorej si sľubujeme stimuláciu všestrannej interaktivity účastníkov, formálnych i kuloárových diskusií. Priestory novej budovy SND v Bratislave, akokoľvek sú reprezentatívne, nemohli vzhľadom na svoje primárne poslanie viaceré tieto očakávania naplniť. Hľadanie nových priestorov pre naše vrcholné podujatie sa stalo nevyhnutným aj v dôsledku celoeurópskych zmien v legislatíve upravujúcej vzťahy medzi odbornými spoločnosťami a farmaceutickým a medicínskym priemyslom. Z pohľadu priemyslu je cieľom týchto zmien predovšetkým vlastná nákladová efektívnosť. Úlohu odborných spoločností vidím v tomto rýchlo sa meniacom prostredí najmä v systematickom úsilí  o zachovanie intelektuálnej nezávislosti a vysokej odbornej kvality.

Hlavným cieľom kongresu je poskytnúť klinickým kardiológom a všetkým serióznym záujemcom o kardiovaskulárnu medicínu zaujímavo prezentovaný prehľad nových poznatkov a trendov v diagnostike a liečbe ochorení srdca a ciev. Súčasne by sme chceli programom prispieť k preklenutiu centrifugálnych síl nielen medzi jednotlivými kardiologickými subšpecializáciami, ale  aj medzi dospelou a detskou kardiológiou, či klinickou a experimentálnou kardiológiou. Zostavovanie jednotlivých blokov bolo otvorené pre všetkých členov SKS – budete teda svedkami odborných sekcií navrhnutých nielen pracovnými skupinami (vrátane tých novovznikutých), ale aj  individuálnymi členmi spoločnosti. Už tradične sa budú prezentovať naše „príbuzné“ odborné spoločnosti - Slovenská hypertenziologická spoločnosť a Slovenská asociácia srdcových arytmií. Kongres sa bude konať len niekoľko dní pred vyvrcholením osláv 100. výročia založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov. Bloku kolegov reprezentujúcich Českú kardiologickú spoločnosť pripisujeme preto tento rok výnimočný význam a ďakujeme im za prijatie nášho pozvania.

Storočnica Československa nás inšpirovala aj pri výbere spoločenského programu. Renomované zoskupenie špičkových hudobníkov - orchester „Bratislava Hot Serenaders“ nás vráti do čias prvej Československej republiky, do obdobia kedy vznikali mnohé nesmrteľné slovenské i české šlágre. Repertoár orchestra dokumentuje, že Československo už niekoľko rokov po svojom vzniku bolo krajinou, kde stálo za to žiť, otvorenou svetu, krajinou do ktorej prúdili nielen tie najnovšie hudobné žánre, ale aj krajinou s jedným z najlepších systémov zdravotnej starostlivosti na svete.  Myslím, že aj táto tradícia by nám nemala dovoliť klesať na duchu, keď sa dnes snažíme o pozdvihnutie v ostatných desaťročiach odsúvaného zdravotníctva. Náš kongres by rád prispel aspoň kvapkou k takejto pozitívnej atmosfére.

Tak ako v ostatných dvoch rokoch, aj teraz budete mať k dispozícii smartfónovú aplikáciu s kompletným programom kongresu. Umožní vám veľmi efektívnu orientáciu v programe a v prípade problémov s jej inštaláciou vám radi pomôžeme na stánku SKS.

XXIII. Kongres SKS je tretím a posledným kongresom, ktorý pripravoval výbor spoločnosti zvolený pre roky 2016-2018. Na Valnom zhromaždení SKS, ktoré bude prebiehať počas kongresu, sa dozviete výsledky volieb a zloženie nového výboru. Povedie ho p. MUDr. Peter Hlivák, PhD. a jeho jednomyseľná voľba odchádzajúcim výborom SKS symbolizuje aj nástup novej strednej generácie kardiológov, ktorých záber už presahuje hranice Slovenska. Už výsledky prvého kola volieb do výboru naznačujú, že výbor omladne – a to je veľmi dobre. Dr. Hlivákovi i všetkým kolegom, ktorí sa nebáli prijať nomináciu do výboru srdečne ďakujem a tým zvoleným prajem veľa úspechov a satisfakcie z tejto dobrovoľnej práce pre slovenskú kardiológiu. V neposlednom rade mi dovoľte pri tejto príležitosti poďakovať všetkým, ktorí tvorili a pripravovali náš tohtoročný kongres – programovému výboru, sekretariátu SKS, všetkým aktívnym účastníkom, spolupracujúcej kongresovej agentúre, vystavovateľom a samozrejme i Vám všetkým, ktorí kongres navštívite. Budem veľmi rád, ak aj tí skeptickí medzi vami budú odchádzať s pocitom užitočne strávených jesenných 48 hodín s príjemnými odbornými i spoločenskými zážitkami.

S úctou Váš

Robert Hatala

prezident SKS

Bratislava, september 2018